Pilotprojekt - åtgärder för grön infrastruktur - Ryfors golfbana
   
Detta projekt är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Mullsjö kommun och Ryfors golfbana. Vi har tillsammans valt ut ett antal åtgärder som framför allt ska gynna pollinerande insekter och därmed bevara och öka den biologiska mångfalden. Ett par sandytor ska anläggas för att skapa boplatser för vildbin. Ett insektshotell skall byggas och vi skall öka andelen blomrik ängsmark inom golfbanan. Ruffytor ska omvandlas till ängar genom sådd av ängsfrö, plantering av pluggplantor och blommande träd, vilket kommer att ge mat till insekter. Dessa ytor kommer i framtiden att skötas med traditionell slåtter. Inom golfbanans ytor finns/har funnits ovanliga växter, dessa ytor skall vi försöka restaurera och förbättra genom röjning av sly, bränning av ljungyytor mm. Klubbens förhoppning är att detta blir en start för fortsatt gott samarbete med inblandade parter.

Blomsteräng
Utmed fairway på hål 18 har vi börjat anlägga sommaräng med blommor och träd.


  
På bilden: Björn Arnesson, Gösta Larsson, Ulf Karlsson, Anders Jonsson och Marja-Lisa Dorf.

Infotavlor
finns utplacerade runt om på golfbanan.
Tavlorna beskriver historia, siktgator och annat som är unikt för Ryfors Bruk.
 

Bihotell
Utanför elstaketet vid fairway på hål 18 har Gösta Larsson byggt ett insekts-hotell.
Framför är det utlagt sand som gynnar olika arter bi och andra insekter.