Nytändning på Ryfors golfklubb

Tisdagen den 12 april 2022 genomfördes en så kallad natur-vårdsbränning inom Ryfors golfbana. Detta är ett samarbete mellan klubben, Mullsjö kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län vilket går ut på att främja grön infrastruktur och öka den biologiska mångfalden genom att bland annat gynna pollinerare.

Pilotprojektet startade redan under 2021 med att klubben har skapat ängsytor, gjort bibäddar, planterat blommande träd och örter, byggt insektshotell, sått ängsfrön, genomfört informations-åtgärder mm.

Naturvårdsbränningen går ut på att två områden bränns av. Det första vid hål 3 består i ett ljungområde som idag har skötts minutiöst av en medlem som flera gånger om året har tagit bort sly mm. När riset har brunnit upp kommer de små buskarna att stimuleras till en ännu tätare ljungyta. Samtidigt kommer nya örter att komma fram i ännu större omfattning t ex slåttergubbe. Det andra området i anslutning till greenen på hål 5 är idag gräsbevuxet med inslag av skogshallon mm. Efter bränning förväntas ett ännu större antal backsippor titta upp ut jorden. 
Slutligen kommer golfklubben att förändra skötseln av ytorna i banans ytterkanter på så sätt att de kommer att klippas med en gammaldags slåtterbalk, örterna får ligga kvar och fröa av sig för att därefter tas bort. Detta kommer att på sikt skapa vackra blomsterängar som bin och insekter samt golfspelarna kommer att ha glädje av.
 
Bränningsledare Kjell Molin Länsstyrelsen
Projektledare Sofia Ellergård Länsstyrelsen
Projektansvarig Johan Eriksson Ryfors golfklubb

Pilotprojekt - åtgärder för grön infrastruktur - Ryfors golfbana - start 2021

  Detta projekt är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Mullsjö kommun och Ryfors golfbana. Vi har tillsammans valt ut ett antal åtgärder som framför allt ska gynna pollinerande insekter och därmed bevara och öka den biologiska mångfalden. Ett par sandytor ska anläggas för att skapa boplatser för vildbin. Ett insektshotell skall byggas och vi skall öka andelen blomrik ängsmark inom golfbanan.

Ruffytor ska omvandlas till ängar genom sådd av ängsfrö, plantering av pluggplantor och blommande träd, vilket kommer att ge mat till insekter. Dessa ytor kommer i fram-tiden att skötas med traditionell slåtter. Inom golfbanans ytor finns/har funnits ovanliga växter, dessa ytor skall vi försöka restaurera och förbättra genom röjning av sly, bränning av ljungyytor mm. Klubbens förhoppning är att detta blir en start för fortsatt gott samarbete med inblandade parter.

Blomsteräng
Utmed fairway på hål 18 har vi börjat anlägga sommaräng med blommor och träd.

  

På bilden: Björn Arnesson, Gösta Larsson, Ulf Karlsson, Anders Jonsson och Marja-Lisa Dorf.

Bihotell
Utanför elstaketet vid fairway på hål 18 har Gösta Larsson byggt ett insekts-hotell.
Framför är det utlagt sand som gynnar olika arter bi och andra insekter.    

Infotavlor
finns utplacerade runt om på golfbanan.
Tavlorna beskriver historia, siktgator och annat som är unikt för Ryfors Bruk.
 

Infotavlor om Biologisk Mångfald
finns uppsatta vid vandringsleden intill insektshotellet vid hål 18.
Besiktigas här av Sofia Ellergård på Länsstyrelsen
12/4  2022.
Uppsatt den 8/12 2021 av Johan Eriksson och Leif Arvidsson.